Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter enligt GDPR

Denna information avser Carlsson Norén Asset Management AB:s hantering av personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation), Dataskyddsförordningen.

Inledningsvis vill vi påpeka att våra kunders personuppgifter enbart används i syfte att utföra investeringsuppdraget. Vi kommer exempelvis aldrig att sälja kunduppgifter till tredje part. I övrigt vill vi informera enligt följande vad gäller vår behandling av personuppgifter.

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

AIF-förvaltaren (förvaltare av alternativa investeringsfonder) Carlsson Norén Asset Management AB (”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som erhålls från kontaktpersoner i samband med andelsägande/kundförhållande eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Kunder är inte skyldiga att lämna personuppgifter till oss, dock kan vi inte åta oss ett uppdrag eller en investering utan att så sker, eftersom vi då inte kan genomföra kännedomsåtgärder och penningtvätts- och sanktionskontroll.

Vi behandlar personuppgifter för 1) att kunna genomföra obligatorisk sanktions- och penningtvättskontroll, 2) att kunna utföra och administrera vårt uppdrag gentemot kunder, samt 3) för att kunna tillvarata kunders intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Utöver det ovan angivna används även personuppgifter för statistik och riskhantering gentemot Finansinspektionen, exempelvis avseende rapportering av storleken på olika kundkategorier. Detta sker dock utan att personuppgifter i sig rapporteras till Finansinspektionen.

Bolaget kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då 1) det särskilt överenskommits mellan Bolaget och kunden, 2) då det inom ramen för uppdraget/kundförhållandet är nödvändigt för att tillvarata kundens rättigheter, 3) om det är nödvändigt för att Bolaget ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet eller följa myndighetsbeslut eller domstolsbeslut, eller 4) vid anlitande av utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata kundens rättigheter.

Personuppgifter sparas, i enlighet med de krav som ställs på Bolaget enligt bland annat penningtvättslagstiftning, under en tid om sju (7) år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som kan påkallas av ärendet. Uppgifter, exempelvis e-postadresser, som behandlas i syfte att marknadsföra Bolagets verksamhet, sparas under en tid om två år efter avslutad investering. Om en kund avanmäler sig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Kunder har rätt att kostnadsfritt begära information från Bolaget om användningen av de personuppgifter som rör kunden ifråga. Bolaget kommer på kundens begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga samt begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Kunder har vidare rätt att begära att relevanta uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Kunder har även rätt att få ta del av sina personuppgifter i ett maskinläsbart format, eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som kunden anvisar.

Om en kund är missnöjd med Bolagets behandling av personuppgifter har kunden möjlighet att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Kunden kan vända sig till den tillsynsmyndighet som kunden bor i eller arbetar.

Kontakta oss på info@carlssonnoren.se eller adress nedan om du som kund har några frågor rörande Bolagets personuppgiftshantering.

Personuppgiftsansvarig är AIF-förvaltaren Carlsson Norén Asset Management AB, org.nr. 556726-4238, Kungsportsavenyn 21, 411 36 Göteborg, tel. 031-28 07 01.