Hållbarhet

ESG – Miljö, Samhälle och Styrning

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI – United Nations Principles for Responsible Investments).

Vårt hållbara arbete

Carlsson Noren Asset Management har genom att underteckna UNPRI åtagit sig bland annat att – där det är möjligt – implementera hållbarhetsfrågor i förvaltningen och investeringsbeslut.

Som ett led i hållbarhetsarbetet åtar sig Bolaget även att rapportera till FN.